Omaisneuvo

omaisneuvo

پرستار خویشاوند کیست؟

مراقب خویشاوند به چه کسی می گویند؟

پرستار خویشاوند شخصی است که از یکی از اعضای خانواده یا شخص نزدیک دیگر که نمی تواند به تنهایی در خانه از عهده کارهایش بر آید ، مراقبت می کند. فرد تحت درمان ممکن است کودکی با نیازهای ویژه ، یک فرد بزرگسال معلول یا بیمار و یا یک فرد مسن باشد

پرستار خویشاوند رسمی به فردی که با شهرداری برای مراقبت از بستگان خود توافق کرده است ، می گویند.

arrow
بازگشت