Omaisneuvo

omaisneuvo

از کجا می توانم کمک بگیرم؟

Videon otsikko

حمایت اجتماعی برای پرستار خویشاوند از خدمات اجتماعی شهرداری درخواست می شود.

درخواست کمک هزینه برای پرستار خویشاوند 

شهر هلسینکی:

زیر 65 سال

بالای 65 سال

شهر وانتا:

زیر 65 سال

بالای 65 سال

حمایت و مشاوره از انجمن های مراقب خویشاوند

انجمن Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry 

مشاوره به زبانهای مختلف

سایر انجمن های مراقبت از خانواده 

Omaishoitajaliitto ry

arrow
بازگشت